หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6019 , 0-5377-6047

หอพักเครือข่าย

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6273 , 0-5377-6000 ต่อ 1402

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6029 , 0-5377-6267

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6031 , 0-5377-6000 ต่อ 2153