# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 รับสมัคร ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (Online) ที่เว็บไซต์ Admission.crru.ac.th 5 ม.ค. - 24 พ.ค. 2567
2 click! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ค. 2567
3

click! รายงานตัวเป็นนักศึกษา (Online)

31 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2567
4

นำส่งเอกสาร click! ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

5 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 15 มิ.ย. 2567
 1. ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา โดยรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://admission.crru.ac.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 2. ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน ที่เว็บไซต์ admission.crru.ac.th
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2567 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส) กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (มบายแบงค์กิ้ง) จะชำระได้เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เท่านั้น