ระบบรับสมัครออนไลน์

CLICK! กรอกข้อมูลการสมัคร
# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 รับสมัคร ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(Online) ที่เว็บไซต์ Admission.crru.ac.th 15 มี.ค. - 17 พ.ค. 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 พ.ค. 2567
3 รายงานตัวเป็นนักศึกษา (Online) 24 - 26 พ.ค. 2567
4 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 10 มิ.ย. 2567
 1. ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษา กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ admission.crru.ac.th
 2. ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน ที่เว็บไซต์admission.crru.ac.th
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2567 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส) กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงค์กิ้ง) จะชำระได้เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ให้นำส่งเอกสารที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารสำนักงานอธิการบดี ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ/วิทยาลัย
1 27 พ.ค. 67 08.30 - 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ
2 28 พ.ค. 67 08.30 - 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์
3 29 พ.ค. 67 08.30 - 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
4 30 พ.ค. 67 08.30 - 16.30 น. คณะสังคมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบัญชี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5 31 พ.ค. 67 08.30 - 16.30 น. คณะครุศาสตร์