# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 เปิดรับสมัคร 8 ม.ค. - 22 มี.ค. 2567
2 click! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 28 มี.ค. 2567
3 สอบข้อเขียน 3 เม.ย. 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 เม.ย. 2567
5 click! สอบสัมภาษณ์ click! เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์
17 เม.ย. 2567
6 click! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 25 เม.ย. 2567
7 click! รายงานตัว 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2567
8 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 6 - 10 พ.ค. 2567
9 รายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 13 - 17 พ.ค. 2567
10 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2 27 - 31 พ.ค. 2567
11 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 10 มิ.ย. 2567
หมายเหตุ : การรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 3 รอบทั่วไป รับผู้เข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 20 คน
 1. การรับสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 3 รอบทั่วไปสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โดยกำหนดการรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน admission.crru.ac.th
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 4. ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี
 5. กำหนดการในการสอบคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 4. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวดที่ 1 ข้อที่ 4

เงื่อนไขต่างๆ ในการสอบคัดเลือก

 1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบใน ภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
 3. กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะ พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2567
 5. ผู้สมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5377 6000 ต่อ 2151
 6. กรณีที่มีปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาดของอธิการบดี ถือเป็นที่สุด