ระบบรับสมัครออนไลน์

CLICK! กรอกข้อมูลการสมัคร
# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 เปิดรับสมัคร 16 ต.ค. - 29 ธ.ค. 2566
2 click! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 5 ม.ค. 2567
3 สอบข้อเขียน 13 ม.ค. 2567
4 click! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 2567
5 สอบสัมภาษณ์ 27 ม.ค. 2567
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ก.พ. 2567
7 รายงานตัว 5 - 9 ก.พ. 2567
8 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 12 - 16 ก.พ. 2567
9 รายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 22 - 28 ก.พ. 2567
10 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2 6- 10 พ.ค. 2567
11 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 10 มิ.ย. 2567
หมายเหตุ : การรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 รอบโควตาภาคเหนือ รับผู้เข้าเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 20 คน
  1. การรับสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2 รอบโควตาภาคเหนือ เฉพาะนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือเท่านั้น โดยกำหนดการรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
  2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน admission.crru.ac.th
  3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  4. ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี
  5. กำหนดการในการสอบคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวดที่ 1 ข้อที่ 4