ระบบรายงานตัวออนไลน์

CLICK! กรอกข้อมูลการรายงาน
# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 29 ก.ย. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 4 ต.ค. 2566
3 สอบข้อเขียน 14 ต.ค. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 ต.ค. 2566
5 สอบสัมภาษณ์ 28 ต.ค. 2566
6 click! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พ.ย. 2566
7 click! รายงานตัว 6 - 10 พ.ย. 2566
8 click! ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 13 - 19 พ.ย. 2566
9 รายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1 23 - 29 พ.ย. 2566
10 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2 5- 9 ก.พ. 2567
11 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 10 มิ.ย. 2567
หมายเหตุ : การรับสมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 1 รอบโควตาโรงเรียนในเครือข่าย MOU และ/หรือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือและจัดกิจกรรม Open House กับมหาวิทยาลัย ได้ส่งรายชื่อนักเรียน (ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75) ที่สนใจ เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อมาสมัครเรียนและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 40 คน
  1. การรับสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 1 เฉพาะโรงเรียนในเครือข่าย MOU และ/หรือโรงเรียนที่มีความร่วมมือและจัดกิจกรรม Open House กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยสมัครที่ครูแนะแนวและรวบรวมส่งรายชื่อนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาผ่านช่องทางอีเมล์คณะพยาบาลศาสตร์ nu@crru.ac.th ตามกำหนดการรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
  2. ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน ที่เว็บไซต์admission.crru.ac.th
  3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2566 จำนวน 300 บาท(สามร้อยบาทถ้วน)(ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
  4. ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี
  5. กำหนดการในการสอบคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวดที่ 1 ข้อที่ 4