ระบบรับสมัครออนไลน์

CLICK! กรอกข้อมูลการสมัคร
# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 รับสมัคร (Online) ที่เว็บไซต์ Admission.crru.ac.th 22 เม.ย. - 17 พ.ค. 2567
2 ชำระเงินค่าสมัครสอบ 22 เม.ย. - 17 พ.ค. 2567
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 พ.ค. 2567
4 สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 25 พ.ค. 2567
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 พ.ค. 2567
6 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม (ออนไลน์) Admission.crru.ac.th 28 - 30 พ.ค. 2567
7 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 10 มิ.ย. 2567
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ Admission.crru.ac.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน ที่เว็บไซต์ Admission.crru.ac.th
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2567 จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงค์กิ้ง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จะชำระได้เฉพาะธนาคาร กรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาที่ 1
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 2. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)
 3. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา)
 4. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 5. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
กลุ่มวิชาที่ 2
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การศึกษา (คหกรรมศาสตร์)
 2. การศึกษา (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา)
 3. การศึกษา (ดนตรีศึกษา)
 4. การสอนภาษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. การสอนภาษา (ภาษาจีน)
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียน ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

ให้นำส่งเอกสารที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารสำนักงานอธิการบดี ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ/วิทยาลัย
31 พ.ค. 67 08.30 - 16.30 น. คณะครุศาสตร์