ระบบรับสมัครออนไลน์

CLICK! กรอกข้อมูลการสมัคร
# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 รับสมัคร (Online) ที่เว็บไซต์ Admission.crru.ac.th 20 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2566
2 ชำระเงินค่าสมัครสอบ 20 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2566
3 click! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 ม.ค. 2567
4 สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ 13 ม.ค. 2567
5 click! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 ม.ค. 2567
6 click! รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม (ออนไลน์) Admission.crru.ac.th 18 - 21 ม.ค. 2567
7 click! ประกาศเรียกสำรอง 22 ม.ค. 2567
8

รายงานตัวสำรอง

22 - 24 ม.ค. 2567
9 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 10 มิ.ย. 2567
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ Admission.crru.ac.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน ที่เว็บไซต์ Admission.crru.ac.th
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงค์กิ้ง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จะชำระได้เฉพาะธนาคาร กรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาที่ 1
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 2. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)
 3. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา)
 4. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 5. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
กลุ่มวิชาที่ 2
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)
 2. การศึกษา (การศึกษาพิเศษ)
 3. การศึกษา (พลศึกษา)
 4. การศึกษา (คหกรรมศาสตร์)
 5. การศึกษา (สังคมศึกษา)
 6. การศึกษา (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา)
 7. การศึกษา (ดนตรีศึกษา)
 8. การสอนภาษา (ภาษาไทย)
 9. การสอนภาษา (ภาษาอังกฤษ)
 10. การสอนภาษา (ภาษาจีน)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. อุตสาหกรรมศิลป์
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียน ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เท่านั้น