# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.crru.ac.th 4 เม.ย. - 26 พ.ค. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.crru.ac.th 30 พ.ค. 2566
3

รายงานตัวเป็นนักศึกษา (Online) ที่เว็บไซต์ http://admission.crru.ac.th

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566
4 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 6 มิ.ย. 2566
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาเตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส) กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงค์กิ้ง) จะชำระได้เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

2.ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) การจัดการโลจิสติกส์ 52
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 9
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ) 36
บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 40
บริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่) 11
บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 10
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ (การตลาด) 20
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือเทียบเท่า วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการตลาด
บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 6
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารองค์กร) 40
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
นิเทศศาสตร์ (การจัดการและการสร้างสรรค์คอนเทนต์) 26
นิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) 38

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ 4 ปี) การพยาบาลสัตว์ 4
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ กำลังศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร 34
คณิตศาสตร์และการวิทยากรคำนวณ 38
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ หรือ มีวุฒิเทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำหนด
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนด
เทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยา) 29
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย หรือ สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
เทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี) 30
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 23
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย ที่เรียนวิชาทาง วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
 2. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย เรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี การศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ 4 ปี) ภาษาอังกฤษ 37
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ภาษาไทย 21
ภาษาจีน 64
ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) 24
ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 23
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 20
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนอยู่ในระดับดีหรือ เทียบเท่าได้กับคะแนนสอบ HSK (การสอบ วัดระดับความสามารถภาษาจีน) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบความรู้ภาษาจีน ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 4. ผู้ที่สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) 58
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ) 15
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 38
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 3. มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษระดับ TOEIC,TOEFL,IELTS,CRRU-CEFR,CU-TEP,CSE ในระดับที่เทียบได้กับคะแนน CEFR ระดับ A2 หรือเทียบเท่าในกรณีที่ไม่มีคะแนนผลการสอบตามที่ ระบุหลักสูตรจะอนุญาตให้รับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไข จะต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบการประเมินสมรรถนะ ภาษาอังกฤษของโปรแกรมวิชาและได้คะแนนในระดับ CEFR A2 ภายใน ปีการศึกษาที่ 1
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 49
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษระดับ TOEIC,TOEFL,IELTS,CRRU-CEFR,CU-TEP,CSE ในระดับที่เทียบได้กับคะแนน CEFR ระดับ A2 หรือเทียบเท่าในกรณีที่ไม่มีคะแนนผลการสอบตามที่ ระบุหลักสูตรจะอนุญาตให้รับเข้าเรียนโดยมีเงื่อนไข จะต้องเข้ารับการทดสอบข้อสอบการประเมินสมรรถนะ ภาษาอังกฤษของโปรแกรมวิชาและได้คะแนนในระดับ CEFR A2 ภายใน ปีการศึกษาที่ 1
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี) ศิลปกรรมศาสตร์ (ดุริยางคศิลป์) 19
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์) 23

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 9
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 19
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมพลังงาน 4
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 22
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี) นวัตกรรมการออกแบบ 16
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยธรรม โยธา ช่างก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน การออกแบบ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยธรรม โยธา ช่างก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน การออกแบบ
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 25
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) วิศวกรรมพลังงาน 13
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคราทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคราทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 18
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือบริหารธุรกิจ
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือบริหารธุรกิจ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) นวัตกรรมการออกแบบ 17
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี) การแพทย์แผนไทย 39
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานการเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปีที่ 3 ที่มีพื้นฐาน การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 3. สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หมายเหตุ

 1. คุณสมบัติหรือรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่วิทยาลัย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัย ทางโทรศัพท์ หมายเลข 08 9854 4240
 2. ผู้สมัครต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 55
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) การพัฒนาสังคม 21
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) 28
สังคมศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม) 27
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 19
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) จิตวิทยาสังคม 35
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 4
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ สาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ สาขาวิชา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยี ความงาม และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี สุดท้าย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการดูแลเด็กและ ผู้สูงอายุ สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง ภาคเรียนล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00

สำนักวิชาบัญชี

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) บัญชีบัณฑิต 42
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บัญชีบัณฑิต 3
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาบัญชี
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาบัญชี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) สาธารณสุขศาสตร์ 15
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 37
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียน ทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต

สำนักวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) การโรงแรม 22
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 54
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) การโรงแรม 4
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ กับศาสตร์ด้านการโรงแรม
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านการโรงแรม
การท่องเที่ยว 9
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ กับศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) กราฟิกดีไซน์ (สื่อศิลปะและการออกแบบ) 25
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 4. คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา
กราฟิกดีไซน์ (เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล) 16
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 19
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 24
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 30
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 6
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ เทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายทุกสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 8
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าชั้นปีสุดท้าย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ศ. 4 ปี) รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 54
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 16
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) การเมืองและการปกครอง 132

สำนักวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) นิติศาสตรบัณฑิต 87
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา