# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ 20 มี.ค. - 25 เม.ย. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 27 เม.ย. 2566
3 สอบข้อเขียน 1 พ.ค. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 พ.ค. 2566
5 สอบสัมภาษณ์ 10 พ.ค. 2566
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 11 พ.ค. 2566
7 รายงานตัวเป็นนักศึกษา 12 - 19 พ.ค. 2566
8 รายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 17 - 19 พ.ค. 2566
9 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 6 มิ.ย. 2566

การรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัครสอบ

 1. การรับสมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 3 รอบทั่วไป) โดยรับสมัครออนไลน์ http://admission.crru.ac.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เซอร์วิส
 4. กำหนดการในการสอบคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบเท่า
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวดที่ 1 ข้อที่ 4

เงื่อนไขต่างๆ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

 1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566
 4. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6018
 5. กรณีที่มีปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาด ของอธิการบดี ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป