# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ 25 ม.ค. - 3 มี.ค. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 8 มี.ค. 2566
3 สอบข้อเขียน 12 มี.ค. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 มี.ค. 2566
5 สอบสัมภาษณ์ 22 มี.ค. 2566
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 มี.ค. 2566
7 รายงานตัวเป็นนักศึกษา 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 2566
8 รายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง 5 - 7 เม.ย. 2566
9 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 6 มิ.ย. 2566

การรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัครสอบ

 1. การรับสมัครสอบคัดเลือก (รอบที่ 2 รอบโควตาภาคเหนือ) เฉพาะโรงเรียน/สถาบันที่อยู่ในเขต 17 จังหวัด โควตาภาคเหนือเท่านั้น โดยรับสมัครออนไลน์ http://admission.crru.ac.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงิน
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เซอร์วิส
 4. กำหนดการในการสอบคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือทียบเท่า
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2563 หมวดที่ 1 ข้อที่ 4

เงื่อนไขต่างๆ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

 1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 2. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบ ในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566
 4. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6018
 5. กรณีที่มีปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาด ของอธิการบดี ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาคเหนือ ในเขตโควตา 17 จังหวัด ดังนี้

 1. เชียงใหม่
 2. ลำปาง
 3. แพร่
 4. เชียงราย
 5. น่าน
 6. ลำพูน
 7. พะเยา
 8. แม่ฮ่องสอน
 9. พิษณุโลก
 10. นครสวรรค์
 11. อุตรดิตถ์
 12. เพชรบูรณ์
 13. ตาก
 14. กำแพงเพชร 15
 15. สุโขทัย
 16. พิจิตร
 17. อุทัยธานี