# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าสมัครสอบและส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 20 เม.ย. 2565 - 22 พ.ค. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกแฟ้มสะสมผลงาน 25 พ.ค. 2566
3 คัดเลือกแฟ้มสะสมผลงาน 26 พ.ค. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ค. 2566
5

รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Online)

31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566
6 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 6 มิ.ย. 2566
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2566 ในเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 200 บาท(สองร้อยบามถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงค์กิ้ง) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จะชำระได้เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาที่ 1
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 2. เคมี
 3. ชีววิทยา
 4. ฟิสิกส์
 5. คณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาที่ 2
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การศึกษาพิเศษ
 2. คหกรรมศาสตร์
 3. สังคมศึกษา
 4. ภาษาอังกฤษ
 5. การสอนภาษาจีน
 6. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 7. พลศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. อุตสาหกรรมศิลป์
 1. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Postfolio) ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2566
  คณะครุศาสตร์ (114) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

  สาขา...(ระบุสาขาที่สมัครสอบ) หมายเหตุ : ให้จัดส่งแบบ EMS เท่านั้น วันที่ในการจัดส่งไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ที่ต้นทางเป็นสำคัญ
 2. สิ่งที่ควรมีใน Portfolio
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • ใบรายงานผลการเรียน
  • เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
  • รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
  • กิจกรรม
  • อื่นๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการประเมินเพื่อเข้าศึกษาในสาขาที่สมัคร
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร จำนวนรับ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) การศึกษาพิเศษ
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
15
คหกรรมศาสตร์ 26
สังคมศึกษา 5
การสอนภาษาจีน 34
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 51
พลศึกษา 5
ภาษาอังกฤษ 11
คณิตศาสตร์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
20
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 42
เคมี 29
ชีววิทยา 53
ฟิสิกส์ 28
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) อุตสาหกรรมศิลป์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
21