# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ 15 พ.ย. 2565 - 10 มี.ค. 2566
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 16 มี.ค. 2566
3 สอบข้อเขียน 25 มี.ค. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 30 มี.ค. 2566
5 สอบสัมภาษณ์ 1 เม.ย. 2566
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 เม.ย. 2566
7 รายงานตัวเป็นนักศึกษา 4 - 7 เม.ย. 2566
8 ประกาศเรียกสำรอง 11 เม.ย. 2566
9 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 6 มิ.ย. 2566
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 10 มีนาคม 2566 ในเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 200 บาท(สองร้อยบามถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร จำนวนรับ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) การศึกษาพิเศษ
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
28
คหกรรมศาสตร์ 58
สังคมศึกษา 40
ภาษาไทย 43
การสอนภาษาจีน 50
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 59
พลศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบวัดความสามารถในสาขาวิชาเอก (สอบปฏิบัติ)
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
43
การศึกษาปฐมวัย
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบวัดความสามารถในวิชาเอก
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
25
ภาษาอังกฤษ 42
คณิตศาสตร์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบวัดความสามารถในสาขาวิชาเอก
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
50
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
54
เคมี 29
ชีววิทยา 57
ฟิสิกส์ 29
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) อุตสาหกรรมศิลป์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
27