# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 21 กันยายน - 21 ตุลาคม 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ตุลาคม 2565
3

รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

25 - 28 ตุลาคม 2565
4 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 29 ตุลาคม 2565
  1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
  2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
  3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 21 ตุลาคม 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
  3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
  4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ศ. 4 ปี) รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 30
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 30
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) การเมืองและการปกครอง 30