# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการศึกษา 30 มิ.ย. - 20 ต.ค. 2565
2 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 25 ต.ค. 2565
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

2.ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เท่านั้น

คณะมนุษย์ศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) 40
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ) 15
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรขั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรขั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ