# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมการศึกษา 28 มี.ค. - 31 พ.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 มิ.ย. 2565
3 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 6 มิ.ย. 2565
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาเตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

2.ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) การจัดการโลจิสติกส์ 42
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ) 27
บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 6
บริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่) 2
บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ) 17
บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 20
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 4
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ (การตลาด) 21
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาการตลาด
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการตลาด
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) 58
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 33
นิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ 4 ปี) คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 36
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร 32
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 29
การพยาบาลสัตว์ 13
เทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางชีววิทยา) 37
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
เทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเคมี) 40

คณะมนุษย์ศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ 4 ปี) ภาษาไทย 28
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) 26
ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 18
ภาษาจีน 28
ภาษาอังกฤษ 48
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 24
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย มีรหัสบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 8
 4. มีคะแนนสอบ HSK (การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 5. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนทุกรายวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) 40
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
15
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
10
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
30
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี) ศิลปกรรมศาสตร์ (ดุริยางคศิลป์) 28
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์) 22

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 9
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 11
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมพลังงาน 17
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 13
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี) นวัตกรรมการออกแบบ 1
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
 2. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 12
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยธรรม โยธา ช่างก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน การออกแบบ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยธรรม โยธา ช่างก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน การออกแบบ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) วิศวกรรมพลังงาน 14
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือบริหารธุรกิจ
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือบริหารธุรกิจ
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) นวัตกรรมการออกแบบ 18
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาเกี่ยวข้องกับการออกแบบ

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี) การแพทย์แผนไทย 37
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานการเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปีที่ 3 ที่มีพื้นฐาน การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 3. สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หมายเหตุ

 1. คุณสมบัติหรือรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่วิทยาลัย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัย ทางโทรศัพท์ หมายเลข 08 9854 4240
 2. ผู้สมัครต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) การพัฒนาสังคม 17
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 10
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
สังคมศาสตร์ (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) 26
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม) 27
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 25
จิตวิทยาสังคม 37
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 11
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ สาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ สาขาวิชา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยี ความงาม และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปี สุดท้าย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการดูแลเด็กและ ผู้สูงอายุ สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึง ภาคเรียนล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00

สำนักวิชาบัญชี

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) บัญชีบัณฑิต 42
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บัญชีบัณฑิต 30
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาบัญชี
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาบัญชี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาธารณสุขศาสตร์ 16
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 2. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาพิการต้องสามารถดูแลตนเองได้ ไม่ต้องการการช่วยเหลือใด ๆ ไม่มีผู้ช่วยเลือก สามารถ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ หรือมีความพิการอื่น ๆ ตาม ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 4. อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายว่าด้วย การรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 31
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือมีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
 2. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงรายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

สำนักวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) การโรงแรม 32
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 57
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) การโรงแรม 3
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ กับศาสตร์ด้านการโรงแรม
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านการโรงแรม
การท่องเที่ยว 8
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ กับศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) กราฟิกดีไซน์ 3
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 19
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 16
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 35
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าชั้นปีสุดท้าย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 15
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.ศ. 4 ปี) รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานท้องถิ่น) 32
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 22
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) การเมืองและการปกครอง 90

สำนักวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) นิติศาสตรบัณฑิต 82
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา