# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ 18 เม.ย. - 17 พ.ค. 2565
2 ชำระเงินค่าสมัคร 18 เม.ย. - 17 พ.ค. 2565
3 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 18 เม.ย. - 17 พ.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 พ.ค. 2565
5 รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Online) 26 - 30 พ.ค. 2565
6 ประกาศเรียกสำรอง 31 พ.ค. 2565
7 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 6 มิ.ย. 2565

การรับสมัครและการชำระค่าสมัคร

 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับ
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 200 บาท(สองร้อยบามถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาที่ 1
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 2. เคมี
 3. ชีววิทยา
 4. ฟิสิกส์
กลุ่มวิชาที่ 2
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การศึกษาพิเศษ
 2. คหกรรมศาสตร์
 3. การสอนภาษาจีน
 4. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 5. ภาษาอังกฤษ
 6. สังคมศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. อุตสาหกรรมศิลป์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน

 1. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Postfolio) ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565
  คณะครุศาสตร์ (114) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  หมายเหตุ : ให้จัดส่งแบบ EMS เท่านั้น วันที่ในการจัดส่งไม่เกินวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัย จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ที่ต้นทางเป็นสำคัญ
 2. สิ่งที่ควรมีใน Portfolio
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • ใบรายงานผลการเรียน
  • เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
  • รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
  • กิจกรรม
  • อื่นๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการประเมินเพื่อเข้าศึกษาในสาขาที่สมัคร

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร จำนวนรับ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) การศึกษาพิเศษ
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
25
คหกรรมศาสตร์ 34
สังคมศึกษา 1
การสอนภาษาจีน 21
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 48
ภาษาอังกฤษ 1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
41
เคมี 25
ชีววิทยา 53
ฟิสิกส์ 27
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) อุตสาหกรรมศิลป์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
23