# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ 9 ส.ค. - 20 ต.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 28 ต.ค. 2564
3 สอบข้อเขียน 30 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 พ.ย. 2564
5 สอบสัมภาษณ์ 6 พ.ย. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 10 พ.ย. 2564
7 รายงานตัวเป็นนักศึกษา 13 พ.ย. 2564
8 ประกาศเรียกสำรอง 17 พ.ย. 2564
9 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 6 มิ.ย. 2565
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 3 อันดับ
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2563 ในเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 200 บาท(สองร้อยบามถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาที่ 1
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 3. เคมี
 4. ชีววิทยา
 5. ฟิสิกส์
กลุ่มวิชาที่ 2
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การศึกษาปฐมวัย
 2. การศึกษาพิเศษ
 3. พลศึกษา
 4. สังคมศึกษา
 5. คหกรรมศาสตร์
 6. ภาษาไทย
 7. ภาษาอังกฤษ
 8. การสอนภาษาจีน
 9. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(วท.บ. 4 ปี)
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เท่านั้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร จำนวนรับ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) การศึกษาพิเศษ
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
20
คหกรรมศาสตร์ 40
สังคมศึกษา 40
ภาษาไทย 40
การสอนภาษาจีน 45
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 40
พลศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบวัดความสามารถในสาขาวิชาเอก (สอบปฏิบัติ)
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
40
การศึกษาปฐมวัย
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบวัดความสามารถในวิชาเอก
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
60
ภาษาอังกฤษ 40
คณิตศาสตร์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบวัดความสามารถในสาขาวิชาเอก
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
45
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
40
เคมี 20
ชีววิทยา 40
ฟิสิกส์ 20
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) อุตสาหกรรมศิลป์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
20