# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 22 กุมภาพันธ์ - 17 พฤษภาคม 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 พฤษภาคม 2564
3

รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

22 - 25 พฤษภาคม 2564
4 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 12 มิถุนายน 2564
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 17 พฤษภาคม 2564 ในเวลาทำการของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

2.ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 50
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) ภาษาไทย 30
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ภาษาจีน 30

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) การพัฒนาสังคม 35
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สำนักวิชาบัญชี

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) บัญชีบัณฑิต 30
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บัญชีบัณฑิต 30
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาบัญชี

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) รัฐประศาสนศาสตร์ 30
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
การปกครองท้องถิ่น 30
รัฐศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) การเมืองและการปกรครอง 30

สำนักวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) นิติศาสตรบัณฑิต 50
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
สาธารณศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน) 29 รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง "สาธารณสุขศาสตร์เพื่อารพัฒนาสุขภาพชุมชน"