# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 19 ก.ค. - 20 ต.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 ต.ค. 2564
3

รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เวลา 08.30 – 15.00 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

22 ต.ค. 2564
4 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 26 ต.ค. 2562
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 20 ต.ค. 2564 ในเวลาทำการของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

2.ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

คณะมนุษย์ศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(ภาษาและวัฒนธรรมไทย)
40
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ
 3. คุณสมบัติเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)
15
 1. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า
 2. รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ
 3. คุณสมบัติเพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร