# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2564
2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษา
และรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
1 - 6 มิ.ย. 2564
3 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 7 มิ.ย. 2564
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2564 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี 4 ปี

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

2.ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 2 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) บริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์การ) 20
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
บริหารธุรกิจ (การตลาด) 8
บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 41
บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 25
บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ) 26
การจัดการโลจิสติกส์ 57
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ (การตลาด) 10
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชา การตลาด
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี) นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) 15
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) 19

คณะมนุษย์ศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ 4 ปี) ภาษาไทย 19
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) 6
ภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี) 13
ภาษาจีน 6
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทุกสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 62
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 17
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทย มีรหัสบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 8
 4. มีคะแนนสอบ HSK (การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 5. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนทุกรายวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 30
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ภาษาและวัฒนธรรมไทย) 70
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 3. รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี) ดุริยางคศิลป์ 20
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ทัศนศิลป์ 14
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ 4 ปี) (เทียบโอน) ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 30
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเร้จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโปรแกรมวิชา
 3. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. รับเฉพาะนักศึกษาชาวไทย
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 20
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเร้จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโปรแกรมวิชา
 3. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ (Walk-in)
ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 50
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเร้จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าด้านภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโปรแกรมวิชา
 3. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. รับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติ (MOU)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ 4 ปี) คณิตศาสตร์ 33
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
ชีววิทยา 36
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 34
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 35
การพยาบาลสัตว์ 14

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี) นวัตกรรมการออกแบบ 8
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) นวัตกรรมการออกแบบ 16
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา สาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีก่อสร้าง 16
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
 3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 13
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน การออกแบบ
 3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 4. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน การออกแบบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) เทคโนโลยีก่อสร้าง 9
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม สำรวจ
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 18
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ช่างก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน การออกแบบ
 2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ช่างก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน การออกแบบ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 20
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
 3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 4. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 34
 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์
 3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 4. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 16
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือบริหารธุรกิจ
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือบริหารธุรกิจ
วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) 9
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคราทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคคราทรอนิกส์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี) การแพทย์แผนไทย 52
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพื้นฐานการเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปีที่ 3 ที่มีพื้นฐาน การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 3. สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

หมายเหตุ

 1. คุณสมบัติหรือรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามที่วิทยาลัย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัย ทางโทรศัพท์ หมายเลข 08 9854 4240
 2. ผู้สมัครต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) การพัฒนาสังคม 38
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 21
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 25
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
จิตวิทยาสังคม 34

สำนักวิชาบัญชี

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) บัญชีบัณฑิต 72
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
บัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) บัญชีบัณฑิต 16
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาบัญชี
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาบัญชี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาธารณสุขศาสตร์ 35
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 34
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 15
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) เทคโนโลยีสารสนเทศ 15
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าชั้นปีสุดท้าย ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 17
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอน) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12
 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบเท่าชั้นปีสุดท้าย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

สำนักวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) การโรงแรม 21
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
การท่องเที่ยว 112

สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี) รัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 4
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 25
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) การเมืองการปกครอง 223

สำนักวิชานิติศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. 4 ปี) นิติศาสตรบัณฑิต 55
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
 2. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา