# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ 22 ก.พ. - 10 พ.ค. 2564
2 ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 22 ก.พ. - 10 พ.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 พ.ค. 2564
4 รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 22 - 25 พ.ค. 2564
5 ประกาศเรียกสำรอง 28 พ.ค. 2564
6 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 7 มิ.ย. 2564
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 3 อันดับ
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2564 ในเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 200 บาท(สองร้อยบามถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ 3 สาขาวิชา ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้

กลุ่มวิชาที่ 1
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 3. เคมี
 4. ชีววิทยา
 5. ฟิสิกส์
กลุ่มวิชาที่ 2
หลักสูตร สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี)
 1. การศึกษาพิเศษ
 2. คหกรรมศาสตร์
 3. การสอนภาษาจีน
 4. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(วท.บ. 4 ปี)
 1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ส่งแฟ้มสะสมผลงาน

 1. ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Postfolio) โดยจัดส่งมาที่
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  หมายเหตุ : วันที่ในการจัดส่งไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัย จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ที่ต้นทางเป็นสำคัญ
 2. สิ่งที่ควรมีใน Portfolio
  • หน้าปก
  • ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
  • ประวัติการศึกษา
  • ใบรายงานผลการเรียน
  • เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
  • รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร
  • กิจกรรม
  • อื่นๆ ที่ผู้สมัครเห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการประเมินเพื่อเข้าศึกษาในสาขาที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร จำนวนรับ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) การศึกษาพิเศษ
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
20
คหกรรมศาสตร์ 35
การสอนภาษาจีน 21
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 36
คณิตศาสตร์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 25
เคมี 28
ชีววิทยา 57
ฟิสิกส์ 25
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) อุตสาหกรรมศิลป์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
22