# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 สมัครออนไลน์และชำระเงินค่าสมัครสอบ 11 พฤศจิกายน 2562 - 20 มกราคม 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 23 มกราคม 2563
3 สอบข้อเขียน 25 มกราคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563
5 สอบสัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2563
7 รายงานตัวเป็นนักศึกษา 8 กุมภาพันธ์ 2563
8 ประกาศเรียกสำรอง 11 กุมภาพันธ์ 2563
9 วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 8 มิ.ย. 2563
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ที่เว็บไซต์รับนักศึกษา
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 - 20 มกราคม 2563 ในเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 200 บาท(สองร้อยบามถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือทียบเท่า
 3. ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
 4. ผู้สมัคร ตามข้อ 1 ต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

คณะครุศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร จำนวนรับ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) การศึกษาปฐมวัย
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
1
การศึกษาพิเศษ 15
คหกรรมศาสตร์ 23
สังคมศึกษา 6
ภาษาไทย 5
การสอนภาษาจีน 8
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 31
คณิตศาสตร์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เงื่อนไข

 1. สอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
6
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11
เคมี 28
ชีววิทยา 39
ฟิสิกส์ 21
ภาษาอังกฤษ
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบวัดความรู้วิชาเอก
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
4
พลศึกษา
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 3. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
6
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) อุตสาหกรรมศิลป์
 1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข

 1. สอบวัดแววความเป็นครู
 2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
15