รายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์)

ปีการศึกษา 2565

[1] ตรวจสอบรายชื่อ

[2] การรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์และผู้ที่สนใจสมัครใหม่เพิ่มเติม

[3] แนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่