รายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)

ปีการศึกษา 2565

[1] ตรวจสอบรายชื่อ

  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

[2] การรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์และผู้ที่สนใจสมัครใหม่เพิ่มเติม