รายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)

ปีการศึกษา 2565

[1] ตรวจสอบรายชื่อ

[2] การรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์และผู้ที่สนใจสมัครใหม่เพิ่มเติม ( ขั้นตอนการรายงานตัว )

[3] แนะนำสำหรับนักศึกษาใหม่