รายงานตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)

ปีการศึกษา 2564  รอบ 1 - 4 

[1] ตรวจสอบรายชื่อ

[2] การรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์และผู้ที่สนใจสมัครใหม่เพิ่มเติม

[3] แนะนำการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่

[4] กองคลัง

[5] กองบริหารและจัดการทรัพย์สิน

[6] หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 2564