ปีการศึกษา 2563  รอบ 3 และรอบ 4 

ขั้นตอนที่ 1 รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 แนะนำการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 2563