ปีการศึกษา 2563  ที่รายงานตัวในรอบที่ 1 และ 2 

ขั้นตอนที่ 1 แนะนำการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 2563