ประกาศการปิดสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อ

เนื่องจากสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมาเรียนไม่ครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนได้ มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศปิดการเรียนการสอนสาขาวิชา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเลือกสาขาวิชาอื่นแทนสาขาที่ปิด ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5377 6018

2. ผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วหากไม่ประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชาให้ติดต่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าคืน โดยจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

  • คำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าคืน                                        จำนวน    1    ฉบับ
  • ใบสำคัญรับเงิน                                                                            จำนวน    1    ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน                              จำนวน    1    ฉบับ              
  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง/สำเนาใบเสร็จรับเงิน                                   จำนวน    1    ฉบับ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัคร                                        จำนวน    1    ฉบับ

นำส่ง กองคลัง (99) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 5377 6000 ต่อ 1721,  ต่อ 1724, ต่อ 1727 หรือ 0 5377 6021 

รายชื่อ.pdf

เอกสารแนบประกาศ

ประกาศ.pdf

เอกสารแนบประกาศ