คลิปวิดีโอ ตัวอย่างขั้นตอนการรายตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์และขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งานระบบบริการข้อมูลนักศึกษา
โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อ

Ep.1 ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์


Ep.2 ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งานระบบบริการข้อมูลนักศึกษา