ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567

 วันที่ : 29-05-2024

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ (Print) ใบรายงานตัวที่ลิงค์ คลิก! พิมพ์เอกสารรายงานตัว
  และใบนำส่งเอกสารจากระบบ และแนบเอกสาร (ให้รับรองสำเนาเอกสาร ทุกหน้า) รายละเอียดเอกสารมี ดังนี้
  1.1. สำเนาระเบียนผลการเรียน (ฉบับที่มีวันอนุมัติจบการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
  1.2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  1.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน จำนวน 1 ฉบับ
  1.4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  นำส่ง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 10 มิถุนายน 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย