กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567

 วันที่ : 23-05-2024

ให้นำส่งเอกสารที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาคารสำนักงานอธิการบดี ตามวันและเวลา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

คลิก >>> แผนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย