ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

 วันที่ : 21-05-2024

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ (Print) ใบรายงานตัวที่ คลิก พิมพ์ใบรายงานตัวการเป็นนักศึกษา และใบนำส่งเอกสารจากระบบ และแนบเอกสาร (ให้รับรองสำเนาเอกสาร ทุกหน้า) รายละเอียดเอกสารมี ดังนี้
      1.1. สำเนาระเบียนผลการเรียน (ฉบับที่มีวันอนุมัติจบการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
      1.2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      1.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน จำนวน 1 ฉบับ
      1.4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  นำส่ง ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย