ประกาศปิดสาขาวิชาระดับปริญญาตรีภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567

 วันที่ : 21-05-2024

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ดำเนินการ ดังนี้


  1. ดำเนินการเลือกสาขาวิชาอื่นแทนสาขาวิชาที่ปิด ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี
  2. ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาให้ติดต่อยื่นคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ