แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

 วันที่ : 21-05-2024

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ(เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ระดับปริญญาตรี จากกำหนดการเดิมวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 24 มิถุนายน 2567

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 053 - 776000 ต่อ 2151