ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

 วันที่ : 22-04-2024

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

 1. รายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 โดยเข้า รายงานตัวออนไลน์
 2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 4,200 บาท (สี่พันสอง ร้อยบาทถ้วน)
 3. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงค์กิ้ง โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จะชำระได้เฉพาะธนาคารกรุงศรี อยุธยาและธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 4. กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  4.1. งวดที่ 1 วันที่ชำระ 6 - 10 พฤษภาคม 2567
  4.2. งวดที่ 2 วันที่ชำระ 27 - 31 พฤษภาคม 2567
 5. หากผู้มีรายซื่อไม่รายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์
 6. ประกาศเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
 7. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง ในระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567
 8. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ (Print) ใบรายงานตัวและใบนำส่งเอกสารจากระบบ และแนบ เอกสาร (ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกหน้า) รายละเอียดเอกสารมีดังนี้
  8.1. สำเนาระเบียนผลการเรียน (ฉบับที่มีวันอนุมัติจบการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
  8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน จำนวน 1 ฉบับ
  8.4 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ