ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

 วันที่ : 05-04-2024

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

 1. สอบสัมภาษณ์ใน วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567
 2. เวลา 09.00 - 12.00 น.
 3. สถานที่ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 4. การแต่งกาย ชุดนักเรียนและสวมหน้ากากอนามัย
 5. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงเพื่อเข้าสอบ 
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  3. ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ไม่รับพิจารณาผลตรวจจากคลินิก) โดยให้แพทย์ตรวจร่างกายตามแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และลงนามพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ จากนั้นให้ส่งรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายพร้อมแนบรายละเอียดผลการตรวจ ผ่านทางอีเมล nu@crru.ac.th โดยนำฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นำผลตรวจสุขภาพร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์
 6. หากผู้มีรายชื่อไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ
 7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทางเว็บไชต์ https://admission.crru. ac.th หรือแสกนคิวอาร์โค้ด (QR code)
 8. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 5377 6000 ต่อ 2151
 9. กรณีมีปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาด คำชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป