ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดําเนินการดังนี้

 1. สอบข้อเขียนใน วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
 2. วิชาที่สอบ
  2.1. แบบประเมินสุขภาพจิต เวลาสอบ 09.00- 09.20น.
  2.2. วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย เวลาสอบ 09.30- 12.00 น.
 3. สถานที่สอบ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 4. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงเพื่อเข้าสอบ บัตรประจําตัวประชาชน
 5. อุปกรณ์ในการสอบ ปากกา ที่ลบคำผิด ดินสอ2B ยางลบ
 6. การแต่งกาย ชุดนักเรียนและสวมหน้ากากอนามัย
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เมษายน 2567
 8. ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 5377 6000 ต่อ2151
 9. กรณีที่มีปัญหาจาการใช้ประกาศนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คําชี้ขาดของอธิการบดี ถือเป็นที่สุดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป