1. รายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 เข้ารายงานตัวทาง คลิกเพื่อรายงานตัว
  2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมนียมแรกเข้า จำนวน 4,200 บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
  3. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขาระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบายแบงค์กิ้ง โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จะชำระได้เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทยเท่านั้น