ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

 วันที่ : 17-01-2024

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

1. สอบสัมภาษณ์ใน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

2. เวลา 09.00 - 12.00 น.

3. สถานที่ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

4. การแต่งกาย ชุตนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัย

5. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

    5.1 บัตรประจำตัวประขาชน

    5.2 รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย

    ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกซน (ไม่รับพิจารณาผลตรวจจากคลินิก โดยให้แพทย์ตรวจร่างกายตามแบบรายงานผลการ

    ตรวจสุขภาพร่างกายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และลงนามพร้อมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ จากนั้นให้ส่งรายงาน

    การตรวจสุขภาพร่างกายพร้อมแนบรายละเอียดผลการตรวจ ผ่านทางอีเมล nu@crru.ac.th โดยนำฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นำผลตรรจ

    สุขภาพร่างกายมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์และไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

6. หากผู้มีรายชื่อไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่า สละสิทธิ์

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ http://admission.cru.ac.th หรือสแกนศิวอาร์โค้ด (OR Code)

8. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 5377 6000 ต่อ 2151