ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

 วันที่ : 04-01-2024

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

1. สอบข้อเขียนใน วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567

2. วิชาที่สอบ

    2.1 แบบประเมินสุขภาพจิต เวลาสอบ 09.00 - 09.20 น.

    2.2 วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยเวลาสอบ 09.30 - 12.30 น.

3. สถานที่สอบ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

4. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงเพื่อเข้าสอบ บัตรประจำตัวประชาชน

5. อุปกรณ์ในการสอบ ปากกา ที่ลบคำผิด ดินสอ 2B ยางลบ

6. การแต่งกาย ชุดนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัย

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม พ.ศ. 2567ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สามารถสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 5377 6000 ต่อ 2151

9. กรณีที่มีปัญหาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป