โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2566
โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินการตามประกาศดังแนบ

สมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน