ปริญญาตรี

สมัครเข้าศึกษา

  • ภาคปกติ(เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)
  • ภาคปกติ(เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
กรอกข้อมูลการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

  • ภาคปกติ(เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์)
  • ภาคปกติ(เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)
อ่านรายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม

  • อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
อ่านรายละเอียด

กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านรายละเอียด

หอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 

อ่านรายละเอียด